Be nha minh rát hay bi viem phoi.Bs kham nguyên nhan la do be bị tuyến uc to.Minh không hiêu ro lam. Cac me biết thi giúp minh voi.