Có bạn nào có con bị như thế không, làm sao để hạn chế bệnh này. Lớn lên bé có hết không?