Bé nhà mình mói được gần 2 tuần bé bị rất nhiều mụn nhỏ liti quoanh cổ.không biết có phải do bé bị trớ sưa nhiều ra dinh vào đó nên bị vậy không mình cũng lau sạch cho bé khi bị trớ mà sao vẫn bị. không biết có bé nhà nào bị như bé nha mình không? có cách nào chựa không??? giup mình với