Được thôi HA ơi. Khi nào gửi ra mình sẽ báo cho bạn.