Alô các chị ơi !


Hiện nay dang có dịch trái rạ đó , Cháu của Thùy đã bị nhiễm trái rạ khi đi học mẫu giáo đó. Con của Chị ở cơ quan cũng trái rạ do bị lây các bạn ở Trường. Vì vậy thông báo các chị đưa các cháu chích ngừa gấp nhé.


Nhi Thùy.