Các Me co kinh nghiêm cho hoi la tre con nam ngu vong co sao không > sau nay co bi lung tom không?