Be nha minh 1 tuoi roi, nang khoang 10kg. Be o nha voi ba. Ngay an 3 bua chao va 3 cu sua. Noi chung lam do rat can than (bát trước khi an trang nước sôi, nañaâm bao chin). The ma chang hiêu sao, cu 1 thang di ngoai vai lan ( không phai dang tiêu chay, nhung cung xi xoet ngay vai lan ( loang hoac sen set). minh da coâ uông men tieu hoa song cua khoa Vi sinh BV Bách Mai, nhung không an thua gi ca.


Vi the be cu len can dược mot chút la lai sop di.


Các me co kinh nghiem nao hay mách gium me chau voi


cam on nhiêu nhiêu