Chị Hạnh ơi! Bé Thảo Nguyên đã lành chưa vậy? Sao không thấy chị lên tiếng nữa?