chào mọi ngưoời


toi tên là Tâm ,tôi có moột cháu trai 2,5 tháng vuừa roồi toội bị cảm cúm, ho soốt và có đoờm ,hăt hơi ..tôi coố giuữ cho bé nhưng không đươc bây giò nó bị lây cảm cúm của tôi,no cũng haăt họi khó ngủ thỏ khò khè met nhoc,thinh thoang ho xin các chi chỉ bảo giúp gio tôi có nen cho nó uong thuoc o? va f uông thuôc gì


cảm ơn mọi ngươi nhieều ,neếu tôi uông thuoốc thì uoống thuoốc gì đẻ không anh hương đén suữa