Vô tình trị hết mụn thịt ở vùng kính , niềm vui không nói nên lời