Có mẹ nào từng chữa tiểu đường trên bà lang Phú chưa?