Mọi người có ai có bí quyết gì để vết thương khong có sẹo không chỉ cho em với.