Mọi người có ai bị bệnh vảy phấn hồng k? Chia sẽ kinh nghiệm giúp m với. M đã bị gần 2 tháng rồi chưa khỏi. Đang bùn quá. Ai đã từng bị chia sẽ kinh nghiệm giúp m khỏi bệnh với. Tks mn nhìu.