các mẹ vào bàn xem đầu tư vào thể loại này có ổn không