Mình đang phân vân đầu tư qua Long An. Thấy dự án này đẹp không biết các Mẹ như thế nào. Cho mình ý kiến với.