Hihi,mình mới vào nghề này nên muốn làm quen để học hỏi các mẹ.Có mẹ nào đã làm và đang làm xin cho mình làm quen, học hỏi với.