Các anh chị nào rành về chứng khoán thì giúp em với!


Công ty em có đầu tư chứng khoán trên sàn. Các công ty trả cổ tức bằng cổ phiểu hoặc trong năm lại được chia cổ phiếu thưởng. Các anh chị nào đã làm phần hành kế toán của đầu tư tài chính thì hướng dẫn giúp em hạch toán lên sổ cả hai hình thức thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiế, em xin cảm ơn trước.