Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại Hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X

03-10-2007 | 16:00 |

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ ở từng ngành, từng địa phương.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng chỉ rõ: Đối với phụ nữ, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) đề ra các mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.

Theo tinh thần đó, tôi biểu thị sự đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2007-2012 do Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX trình Đại hội. Để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phải làm tốt hơn vai trò nòng cốt tham mưu và thực hiện có hiệu quả các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới.

Hai là, phải sớm xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Triển khai thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc thực hiện luật pháp và chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Đưa nội dung giáo dục về giới, Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các trường chính trị và các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Có cơ chế để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chủ động tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án phát triển của quốc gia, bộ, ngành, địa phương. Trong đó hướng một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về mọi mặt; chính sách khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động nữ dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp, hoặc phụ nữ ở nông thôn không còn đất canh tác, phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật; chính sách về nhà ở, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp tập trung; chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa xóa mù chữ, phổ cập các cấp học giáo dục phổ thông, đào tạo nghề, xóa đói, giảm nghèo, tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe; chính sách hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn...

Ba là, chăm lo hơn nữa công tác cán bộ nữ. Phải chú trọng việc tạo nguồn cán bộ nữ và đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi, hợp lý để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải có quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí sử dụng cán bộ nữ trong quy hoạch tổng thể về cán bộ của Đảng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để chủ động về nhân sự; đề bạt, bổ nhiệm cần bảo đảm tiêu chuẩn của từng chức danh, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ. Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Chương trình đào tạo cán bộ nữ theo từng lĩnh vực phải phù hợp và gắn với quy hoạch; chú ý việc đào tạo, sử dụng cán bộ nữ trong các dân tộc thiểu số, tôn giáo và trong các lĩnh vực có tỷ lệ cán bộ nữ quá thấp. Cần có tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng từ Trung ương đến cơ sở phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

Bốn là, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ.

Tổ chức Hội phải thể hiện rõ tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; tiếp tục thực hiện phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, phát triển tổ chức hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể,... có hình thức hoạt động phù hợp để tập hợp, thu hút đối tượng nữ thanh niên, nữ doanh nhân, nữ lao động trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia sinh hoạt Hội.

Chia sẻ:

Các bài viết liên quan:


© 2002 - 2015 Webtretho | Giấy phép số 06/GP-STTTT do Sở Thông Tin và Truyền thông TP.HCM cấp. Chịu trách nhiệm nội dung: Đường Thu Hương