Đã có chị nào có kinh nghiệm sang Thái Lan lọc t.i.n.h t.r.ù.n.g để sinh con chưa? Các chị chia sẻ thông tin về cách liên hệ bệnh viện và chi phí cho em với, em rất cần, rất rất rất cần...Các chị giúp em với