• 0 Lượt chia sẻ
 • 60.8K Lượt đọc
 • 168 Trả lời

15 Người đang theo dõi

  • 327 Bài viết

  • 14 Được cảm ơn

  #1
  Sterogyl đang bán tại Việt Nam hầu hết là hàng xách tay, NHIỀU THUỐC ĐANG BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG đã gần hết hạn sử dụng, chưa có cơ quan thẩm quyền kiểm định chất lượng những lô sản phẩm đấy.
  Bạn có thể chuyển sang thuốc sau


  aquadetrim

  vitamin D3
  (Cholecalciferol)
  Dung dÞch uèng, 15 000 IU/ml
  Thµnh phÇn:
  C«ng thøc cho 1 ml ( kho¶ng 30 giät ):
  Ho¹t chÊt: Cholecalciferol 15 000 UI/ml
  T¸ d­îc: Cremophor EL, ®­êng sucrose ( 250 mg ), sodium hydrophosphatendodecahydrate, citric acid, anise aroma, benzyl alcohol ( 15 mg ), n­íc tinh khiÕt võa ®ñ 10ml.
  §ãng gãi:Hép 1 chai10ml.
  T¸c dông:
  Vitamin D3 lµ chÊt chèng cßi x­¬ng . Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña vitamin D lµ ®iÒu khiÓn chuyÓn ho¸ canxi vµ phosphat cÇn thiÕt cho sù t¹o kho¸ng vµ ph¸t triÓn cña bé x­¬ng.
  Vitamin D3 lµ d¹ng tù nhiªn cña vitamin D cã trong ®éng vËt vµ ng­êi.
  So víi D2 th× vitamin D3 cã ®¨c tÝnh ­u viÖt h¬n do ho¹t tÝnh t¸c dông t¨ng 25%.
  Nã cÇn thiÕt cho duy tr× ho¹t ®éng cña tuyÕn cËn gi¸p, cã t¸c dông lªn ruét, thËn vµ hÖ x­¬ng cèt. Nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc hÊp thô canxi vµ phosphat tõ ruét, trong qu¸ tr×nh canxi ho¸ x­¬ng vµ truyÒn t¶i muèi kho¸ng. Nã còng ®iÒu chØnh viÖc ®µo th¶i canxi vµ phosphat ë thËn. Nång ®é ion canxi t¸c dông lªn nhiÒu qu¸ tr×nh sinh-ho¸ ®Ó duy tr× tr­¬ng lùc c¬, sù dÉn truyÒn thÇn kinh vµ sù ®«ng m¸u. Vitamin D tham gia vµo ho¹t ®éng chøc n¨ng cña hÖ miÔn dÞch ®Ó s¶n sinh limpho-®éng.
  ThiÕu vitamin D vµ sù kh«ng hÊp thô ®­îc vitamin D, thiÕu canxi vµ t¾m n¾ng ë thêi kú ph¸t triÓn lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÖnh cßi x­¬ng cña trÎ em, lo·ng x­¬ng ë ng­êi lín, cßn ë ng­êi mang thai lµ bÖnh co cøng, cßi x­¬ng cho trÎ s¬ sinh.
  Phô n÷ ë tuæi tiÒn m·n kinh th­êng bÞ lo·ng x­¬ng do thay ®æi hormon còng cÇn t¨ng liÒu hµng ngµy dïng vitamin D.
  Dung dÞch n­íc D3 h¬n dung dÞch D3 dÇu ë tÝnh dÔ hÊp thu. TrÎ em ®Æc biÖt lµ s¬ sinh th­êng ch­a cã sù hoµn thiÖn vÒ chuyÓn ho¸ vµ tiÕp nhËn dÞch mËt ë ruét nªn viÖc hÊp thu dung dÞch dÇu th­êng khã h¬n nhiÒu so víi dung dÞch n­íc.
  Vitamin D thÊm phÇn lín quaruét non, nã thÊm qua bµo thai vµ s÷a mÑ.
  Vitamin D chuyÓn ho¸ ë gan vµ thËn. Thêi gian b¸n th¶i cña nã trong m¸u lµ vµi ngµy vµ cã thÓ kÐo dµi khi yÕu thËn. Vitamin D ®­îc ®µo th¶i qua ph©n vµ n­íc tiÓu.
  ChØ®Þnh:
  Trong ®iÒu trÞ dù phßng thiÕu vitamin D.
  Dù phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh cßi x­¬ng, co cøng do thiÕu canxi m¸u, bÖnh lo·ng x­¬ng vµ c¸c bÖnh vÒ x­¬ng do chuyÓn ho¸ nguyªn ph¸t ( trong ®ã cã bÖnh gi¶m n¨ng cËn gi¸p vµ gi¶ gi¶m n¨ng cËn gi¸p ), ®iÒu trÞ dù phßng trong c¸c ®iÒu kiÖn hÊp thô kÐm vitamin D vµ hç trî trong bÖnh lo·ng x­¬ng.
  Chèng chØ ®Þnh:
  MÉn c¶m víi bÊt kú thµnh phÇn nµo cña thuèc, bÖnh rèi lo¹n thõa canxi, møc canxi trong m¸u vµ n­íc tiÓu cao,sái canxi thËn, bÖnh sarcoid, suy thËn.
  T¸c dông kh«ng mong muèn:
  Trong sö dông thuèc ®óng liÒu chØ ®Þnh th­êng kh«ng thÊy t¸c dông kh«ng mong muèn.
  Trong tr­êng hîp h·n h÷u cã mÉn c¶m víi vitamin D3 hoÆc sö dông liÒu qu¸ cao trong thêi gian dµi th× cã thÓ bÞ rèi lo¹n thõa canxi. Rèi lo¹n thõa canxi nµy th­êng biÓu hiÖn nh­ : ch¸n ¨n, rèi lo¹n tiªu ho¸ (n«n vµ buån n«n), nhøc ®Çu, ®au khíp vµ ®au c¬,t¸o bãn, kh« miÖng, tiÓu nhiÒu, trÇm c¶m, trÇm c¶m vËn ®éng, sôt c©n, møc canxi m¸u vµ n­íc tiÓu t¨ng, sái thËn vµ v«i ho¸ m« cã thÓ ph¸t triÓn.
  ThËn träng:
  CÇn tr¸nh dïng qu¸ liÒu.
  Trong mét sè tr­êng hîp bÖnh ®Æc biÖt khi dïng chÕ phÈm cÇn ph¶i lo¹i trõ c¸c nguån kh¸c cã chøa vitamin D3. LiÒu qu¸ cao dïng trong thêi gian dµi hoÆc liÒu sèc cã thÓ g©y nªn rèi lo¹n thõa canxi D3. Nhu cÇu vitamin D hµng ngµy ë trÎ em vµ liÒu dïng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng c¸ nh©n vµ thay ®æi phï hîp khi kiÓm tra ®Þnh k×, ®Æc biÖt trong nh÷ng th¸ng ®Çu cña trÎ.
  ChÕ phÈm cÇn dïng thËn träng cho c¸c bÖnh nh©n bÞ bÊt ®éng.
  LiÒu canxi cao kh«ng ®­îc dïng ®ång thêi víi vitamin D.
  Phô n÷ cã thai, cho con bó:
  Trong thêi k× mang thai kh«ng ®­îc dïng vitamin D liÒu cao v× kh¶ n¨ng g©y qu¸i thai khi bÞ qu¸ liÒu.
  ThËn träng khi dïng cho phô n÷ cho con bó v× khi dïng liÒu cao cã thÓ g©y triÖu chøng qu¸ liÒu ë trÎ nhá.
  T­¬ng t¸c thuèc:
  Thuèc chèng ®éng kinh, rifampicin, cholestyramin, parafin láng lµm gi¶m hÊp thô vitamin D. Dïng ®ång thêi víi thiazid (thuèc lîi tiÓu) t¨ng nguy c¬ rèi lo¹n thõa canxi. Dïng ®ång thêi víi thuèc glycosid tim cã thÓ t¨ng nguy c¬ ngé ®éc (t¨ng lo¹n nhÞp tim).
  LiÒu vµ c¸ch dïng:
  Dïng ®­êng uèng.
  ChÕ phÈm nªn dïng víi n­íc.
  Mét giät chÕ phÈm chøa 500 IU vitamin D3.
  §Ó ®ong chÝnh x¸c liÒu dïng, khi rãt chÕ phÈm khái lä cÇn ®Ó lä víi gãc nghiªng 45o. BÖnh nh©n cÇn dïng thuèc chÝnh x¸c theo chØ dÉn cña b¸c sü, nÕu kh«ng cã chØ ®Þnh cô thÓ th× liÒu th­êng dïng lµ:
  §iÒu trÞ dù phßng.
  - TrÎ s¬ sinh tõ 3-4 tuÇn tuæi sinh ®ñ th¸ng, ®iªï kiÖn sèng tèt vµ ®­îc ra ngoµi trêinhiÒu thêi gian vµ trÎ nhá tíi 2-3 tuæi: 500-1000 UI ( 1-2 giät ) mçi ngµy.
  -TrÎ ®Î non tõ 7-10 ngµy tuæi, sinh ®«i, trÎ s¬ sinh cã ®iÒu kiÖn sèng nghÌo nµn: 1000-1500 UI( 2-3 giät ) mçi ngµy.
  . Trong mïa hÌ nhiÒu n¾ng cã thÓ gi¶m liÒu xuèng 500 UI ( 1 giät ) mçi ngµy.
  - Phô n÷ mang thai: 400 UI vitamin D3 mçi ngµy trong suèt thêi kú mang thai hoÆc tõtuÇn thai thø 28 th× 1000 UI mçi ngµy
  - Ng­êi lín: 500-1000 UI ( 1-2 giät ) mçi ngµy.
  §iÒu trÞ bÖnh.
  - Mçi ngµy 2000-5000UI ( 4-10 giät ) dïng trong 4-6 tuÇn d­íi sù theo dâi nghiªm ngÆt cña thÇy thuèc kÌm kiÓm tra n­íc tiÓu ®Þnh k×.
  Khëi ®Çu dïng liÒu 2000 UI trong 3-5 ngµy, sau ®ã nÕu tiÕp nhËn tèt th× t¨ng liÒu phï hîp cho tõng bÖnh nh©n ( th­êng lín h¬n 3000 UI ). LiÒu 5000 UI chØ ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp biÕn d¹ng x­¬ng râ rµng.
  Cã thÓ lËp l¹i chu tr×nh ®iÒu trÞ sau khi ngõng lÇn ®iÒu trÞ tr­íc mét tuÇn nÕu cã nhu cÇu cÇn ®iÒu trÞ tiÕp, khi ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®iÒu trÞ cô thÓ th× chuyÓn sang dïng liÒu dù phßng 500-1000 UI mçi ngµy.
  Qu¸ liÒu:
  C¸c t¸c h¹i do ngé ®éc cÊp hiÕm x¶y ra vµ th­êng chØ bÞ trong tr­êng hîp qu¸ liÒu sau khi dïng liÒu 100 000 UI/ngµy hoÆc lín h¬n.
  TriÖu chøng qu¸ liÒu biÓu hiÖn nh­ : ch¸n ¨n, n«n vµ buån n«n, t¸o bãn, bån chån, kh¸t n­íc, tiÓu nhiÒu, t¨ng toan d¹ dµy, Øa ch¶y, ®au quÆn ruét.TrÇm c¶m, trÇm c¶m vËn ®éng, sôt c©n, t¨ng møc canxi m¸u vµ tiÓu nhiÒu, sái thËn vµ v«i ho¸ m« cã thÓ ph¸t triÓn. C¸c triÖu chøng th­êng gÆp h¬n: ®au ®Çu, ®au c¬ vµ ®au khíp, trÇm c¶m, trÇm c¶m vËn ®éng, rèi lo¹n mÊt ®iÒu hoµ, yÕu c¬ vµ sôt c©n nhanh. Cã thÓ thÊy rèi lo¹n chøc n¨ng thËn kÌm tiÓu ra ®¹m vµ hång cÇu, t¨ng mÊt kali, ®i tiÓu d¾t, tiÓu ®ªm vµ t¨ng huyÕt ¸p.
  Trong tr­êng hîp nÆng cã biÓu hiÖn mê gi¸c m¹c, th¾t ®Üa thÇn kinh thÞ gi¸c, cã thÓ cã viªm mèng m¾t vµ ®ôc thuû tinh thÓ. Sái thËn, v«i ho¸ thËn, v«i ho¸ m« m¹ch m¸u, c¬ tim, phæi vµ da cã thÓ ph¸t triÓn.
  HiÕm khi thÊy vµng da do mËt.
  §iÒu trÞ qu¸ liÒu:
  Ngõng dïng thuèc.truyÒn nhiÒu dÞch. B¸o b¸c sü vµ cã thÓ ®­a ®i bÖnh viÖn.
  Tiªu chuÈn: Nhµ s¶n xuÊt
  H¹n dïng: 36 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.
  KiÓm tra h¹n dïng trªn vá hép tr­íc khi sö dông. Kh«ng ®­îc dïng khi thuèc ®· qu¸ h¹n.
  B¶o qu¶n:
  B¶o qu¶n n¬i kh« r¸o, ë nhiÖt ®é d­íi 25oC, tr¸nh ¸nh s¸ng vµ Èm. Tr¸nh xa tÇm víi cña trÎ em.
  KhuyÕn c¸o:
  - §äc kü sö dông tr­íc khi dïng.
  - NÕu cÇn thªm th«ng tin, xin hái ý kiÕn b¸c sÜ.
  - Thuèc nµy chØ dïng theo sù kª ®¬n cña thÇy thuèc
  Nhµ s¶n xuÊt:
  MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.
  98-200 Sieradz, Warcka 3, Poland
  2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

 1. Có thể bạn muốn xem:
  • 327 Bài viết

  • 14 Được cảm ơn

  #2
  Nhà phân phối tại Việt Nam - Công ty DP Hòa Bình 102 G2 Thái Thịnh Đống Đa Hà Nội 045376013

  Hoặc bạn có thể mua tại các hiệu thuốc khác... Thuốc này trong BV Việt Pháp, Viện Nhi TW hầu hết các BS đã sử dụng thay Sterogyl rồi cả nhà ạ.

  • 742 Bài viết

  • 57 Được cảm ơn

  #3
  sao A ko ..Quảng cáo sớm hơn ..Em mới cho bé uống D3 BON 200.000 UI xong ....uống cả ống thì liều cao quá ..hơi sợ
  http://sharefor.us/Cu-Ngu-Say-Phuong...2MmI3OGQ1.html
  Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
  Vẫn thấy tim em gần anh hơn:Kiss:

  • 327 Bài viết

  • 14 Được cảm ơn

  #4
  bạn ạ, mình kô có ý định quảng cáo, mục đích của mình là THÔNG TIN THUỐC chính xác hơn bạn ạ....

  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  :Battin ey: Hanvietkien ơi làm ơn cho mình địa chỉ nhà thuốc nào bán Aquadetrim D3 đi,mình đang ở Long Xuyên- An Giang mua không có,gửi mua ở Sài Gòn cũng không có.Làm ơn đi nha.Cám ơn nhiều nhiều.:Smiling:

  • 142 Bài viết

  • 25 Được cảm ơn

  #6
  Con mình uống Aquadetrim từ khi bé 1 tháng tuổi. Mỗi ngày 2 giọt, có thời điểm 4 giọt, theo chỉ định của bác sĩ Hải ở VDD.CHỉ có điều hôm vừa rồi bé đi khám Bác sĩ Hào thì bs lại khuyên k nên dùng vì k có tác dụng. Bs Hào khuyên dùng D3 BON. Mình thì vãn tin dùng Aquadetrim vì thấy nó cũng được nhập khảu chính thống và thấy uống hàng ngày như thế yên tâm hơn là uống 1 liều như D3 BON.

  • 1,767 Bài viết

  • 443 Được cảm ơn

  #7
  Trích dẫn Nguyên văn bởi heovang260607 Xem bài viết
  :Battin ey: Hanvietkien ơi làm ơn cho mình địa chỉ nhà thuốc nào bán Aquadetrim D3 đi,mình đang ở Long Xuyên- An Giang mua không có,gửi mua ở Sài Gòn cũng không có.Làm ơn đi nha.Cám ơn nhiều nhiều.:Smiling:
  Hi hi, lanh chanh trả lời dùm : mua ở bv phụ sản Từ Dũ có đấy bạn à.
  Trời ơi sao càng ngày mình càng phì nhiêu vậy nè trời :Crying::Crying::Crying:

  • 8 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Trích dẫn Nguyên văn bởi tom_linh Xem bài viết
  Hi hi, lanh chanh trả lời dùm : mua ở bv phụ sản Từ Dũ có đấy bạn à.
  Cám ơn mẹ Phương Chi nhiều nha :Smiling:

  • 343 Bài viết

  • 20 Được cảm ơn

  #9
  Trích dẫn Nguyên văn bởi hanvietkien Xem bài viết
  bạn ạ, mình kô có ý định quảng cáo, mục đích của mình là THÔNG TIN THUỐC chính xác hơn bạn ạ....
  Mẹ cháu ơi
  Chỉ giùm em bác sĩ DD nào đến nhà tư vấn dinh dưỡng cho con em được ko?
  EM ở riêng,sinh con lần đầu nên cần bác sĩ tư vấn 1 số điều.
  Confirm lại sớm cho e nhé
  Thanks:Rose:

  • 14 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #10
  Be nha minh sinh o VietPhap HN, bs ke uong Aquadetrim 2 giot/ngay nhung be van bi rung toc nhieu, k hieu co phai van thieu D khong? lam the nao cac Me nhi? Minh hoi BS Ha o VF thi BS noi la khong sao nhung minh van nghi la thieu D. Ai co kinh nghiem chia se voi minh nhe!!!