Mình cũng đang cho con học trường này cũng chẳng có vấn đề gì. Nói chung là tất cả mọi thứ đều tạm ổn làm j đến nỗi mà như nhiều mẹ than phiền đâu.