bữa có người giới thiệu cháu dùng dưỡng trắng da 2 loại này, nhưng k mở hộp ra để ngửi mùi đc nên cũng phân vân. k biết mùi ra sao và có nhờn k nhỉ, có mẹ nào dùng chưa cho cháu ý kiến với ạ