mặt mình cũng tròn, ko biết nên để sao cho nó nhỏ bớt nhỉ