Cả Thu Trang và Chí Tài cũng phải bỏ diễn khi bị ném đồ