Bạn nào có mẫu báo cáo kết quả sau thời gian tập sự ngành kế toán không? cho mình xin với, mình sắp hết thời gian tập sự rồi.