Công nhận phục vụ ở HN chán thật.

Mỗi lần ra đó, đi ăn mà kêu phục vụ đến mệt.