Mình nghĩ là hạn chế thôi chứ không thể không dùng được, ngon ngọt đều từ xương mà ra mà @@